Garancija

Svi SKIL alati su pažljivo pregledani, detaljno ispitani i podvrgnuti strogim SKIL procedurama kontrole kvaliteta. Zahvaljujući tome SKIL daje garanciju i za svoje električne alate i za merne alate. Ova garancija ne ograničava prava kupca na garanciju koja proizilaze iz kupoprodajnog ugovora sa preprodavcem ili važeća zakonska prava.

Mi dajemo garanciju na SKIL alate u skladu sa sledećim uslovima:

1. Mi dajemo garanciju u skladu sa odredbama sledećih tačaka 2 - 8 tako što popravljamo besplatno sve nedostatke alata koji se pojave u toku garantnog perioda koji su očigledno posledica grešaka u materijalu ili proizvodnji.

2. Garantni period je 24 meseca ili 12 meseci u slučaju profesionalnog ili sličnog korišćenja. Garantni period počinje na datum kupovine prvog kupca, koji se određuje datumom originalnog dokaza o kupovini.

3. Sledeće stavke su izuzete iz garancije:

  • Delovi koji podležu habanju usled normalne upotrebe ili prirodnom habanju, kao i kvarovi usled habanja koji su posledica normalne upotrebe ili prirodnog habanja.
  • Kvarovi na alatu koji su posledica nepoštovanja uputstava za korisnika, neadekvatnog korišćenja, korišćenja u nenormalnim uslovima ili nenormalnim uslovima korišćenja, preopterećenja ili neadekvatnog održavanja.
  • Kvarovi na alatu koji su posledica korišćenja pribora ili delova koji nisu deo originalnog SKIL pribora ili originalni delovi.
  • Alati na kojima su urađene izmene ili dodaci.
  • Manja smanjenja željenog kvaliteta koji ne menjaju značajno vrednost i upotrebljivost alata.

4. Mi dajemo šestomesečnu garanciju na očigledne kvarove na materijalu ili u proizvodnji baterija, uprkos činjenici da su baterije delovi koji su podložni habanju.

5. Mi ćemo popraviti kvarove za koje priznamo da potpadaju pod garanciju tako što ćemo popraviti besplatno alat ili ćemo ga zameniti (ako je moguće adekvatnim modelom). Zamenjeni alati ili delovi će postati naše vlasništvo.

6. Potraživanja pod garancijom moraju se podneti u garantnom roku. Predmetni alat, izuzev pribora ili specijalnih kofera, mora biti prezentovan zajedno sa originalnim dokazom kupovine sa navedenom datumom kupovine i opisom proizvoda prodavcu ili jednom od korisničkih centara navedenih na www.skileurope.com. Delimično ili potpuno demontirani alati su isključeni iz garancije. Ukoliko kupac pošalje alat prodavcu ili korisničkom centru, troškove transporta i rizik snosiće kupac.

7. Bilo kakva potraživanja, osim prava na popravku kvara navedenih u ovoj garanciji, isključena su iz ove garancije.

8. Garantni rok za alat neće biti produžen ili obnovljen kao posledica posla koji mi obavimo na osnovu ove garancije.

Gore navedena garancija primenjivaće se na alat kupljen i korišćen u Evropi.

Ova garancija je regulisana zakonima Holandije, isključujući Konvenciju Ujedinjenih Nacija o Ugovorima za Međunarodnu Prodaju Robe (CISG).

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Holandija

April 2017