Pravno obaveštenje i SKIL BV odricanje odgovornosti

© Copyright 2012-2021.

Sva prava zadržana. Ovaj veb-sajt, kao i celokupan tekst, slike, grafike, zvuk, animacije i video snimci, kao i njihov raspored, na ovom veb-sajtu su zaštićeni autorskim i drugim vlasničkim ili zaštitnim pravima. Sadržaj ovog veb-sajta ne sme da se kopira, prenosi, menja niti čini dostupnim trećim stranama u komercijalne svrhe, bez prethodne saglasnosti kompanije SKIL BV i/ili njihovih izdavalaca licenci. Neki SKIL veb-sajtovi mogu da sadrže materijal koji podleže autorskim pravima nezavisnih proizvođača.

Žigovi
Osim ako nije drugačije navedeno, svi žigovi na SKIL veb-sajtovima su zaštićeni zakonom o žigovima. Ovo se posebno primenjuje na SKIL žigove, obeležja žiga, logotipe kompanije i ambleme. Ove oznake i dizajnirani elementi koji se koriste na našim sajtovima predstavljaju intelektualnu svojinu kompanije SKIL BV.

Odricanje odgovornosti
Ovaj veb-sajt je napravljen veoma pažljivo. SKIL BV ipak ne može da garantuje tačnost navedenih informacija. SKIL BV ovim isključuje svaku odgovornost za štete nastale direktno ili posredno usled korišćenja ovog veb-sajta, izuzev u slučaju zlonamernog ponašanja ili grubog nehata kompanije SKIL. Sadržaj ovog veb-sajta može da bude izmenjen u bilo kom trenutku, bez obaveštenja.